Selecteer een pagina

ANBI

Gegevens Stichting Showing the Gospel

 

I.         Naam van de stichting

           Stichting Showing the Gospel

II.       RSIN 857728945

III.      Postadres

De Schepel 17

8252 JN Dronten

IV.        Doelstelling van de stichting

De doelstellingen van de stichting worden verwoord zoals opgenomen in de statuten van oprichting:

  1. het bieden van hulp aan hulpbehoevenden vanuit christelijke normen en waarden en het in contact brengen van mensen met het Evangelie; en
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

V.        Beleidsplan

Zie voor het beleidsplan van Stichting Showing the Gospel het pdf-bestand Beleidsplan

 VI.        Bestuurders en functie

Voorzitter: ds. J. de Jong – Buursma

Secretaris: Vacature.

Penningmeester: dhr. A.H. Kotterink

Algemeen lid: mw. A. C. M. van der Krans

VII.        Beloningsbeleid

Het bestuur zal voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens kosten voor de in uitoefening van de functie gemaakte kosten.

Dit bovenstaande komt neer dat de bestuursleden en andere betrokkenen van de stichting geen salaris of bonus ontvangen, uitgezonderd van vergoeding voor noodzakelijk gemaakte kosten.

De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

De kosten van verwerving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting zal ten allen tijde haar beheerkosten dusdanig laag houden zodat minimaal 95% van de donaties ten goede komen aan Stichting Showing the Gospel.

VIII.      Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting het pdf bestand actueel verslag activiteiten

 IX.        Financiële verantwoording

Zie voor de verantwoording over boekjaar 2022 het pdf bestand financiële verantwoording en ANBI fiscale publicatie.

Boekjaar 2021, 2020 en boekjaar 2019

steun je ons werk al?

Je kunt ons werk financieel steunen. Ook is gebed immens belangrijk.